Qui som?

Fundació Sardana

La Fundació Privada Universal de la Sardana (FUS), inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 658, es va constituir l’any 1992 a Barcelona. Tenia com a objectiu la difusió i promoció de la sardana, principalment a l’estranger, en el marc de la celebració dels Jocs Olímpics. Per diverses raons, la FUS va deixar la seva activitat l’any 2012, data a partir de la qual ha restat inactiva fins el 2019.

La FUS té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb el seu patronat, el 2019 es va decidir modificar i actualitzar els estatuts amb la finalitat de reactivar-la com a eina de recerca del finançament de projectes propis i aliens, per donar una major rellevància a aquells que considerin com a prioritat l’ensenyament i/o l’aprenentatge de la sardana i de la cobla.

La Fundació Sardana -nom amb el qual es promociona- té autonomia pròpia respectant els vincles amb la Confederació Sardanista de Catalunya, ja que cinc dels seus set patrons els designa la junta directiva de la mateixa Confederació

El domicili social de la FUS és a la Casa de la Sardana, carrer Pou de la Figuera, 15 baixos de Barcelona.

Coneix el nostre equip

Patronat

Els patrons de la FUS són persones voluntàries compromeses amb la missió de difusió i conreu de la sardana i, per extensió, de la música de cobla i constitueixen el màxim òrgan de la Fundació. Entre d’altres, contribueixen a promocionar l’entitat, vetllen perquè se’n compleixin els seus objectius, marquen les polítiques generals i prenen les decisions estratègiques com també s’encarreguen d’aprovar els pressupostos i els comptes anuals.

Així mateix, són les persones encarregades de garantir que es mantenen els valors i el bon govern de l’entitat. En l’actualitat el componen set membres, cinc dels quals, segons el que estableixen els estatuts, els ha designat la Confederació Sardanista de Catalunya (CSC).

Joaquim Rucabado
i Aguilar

President | Designat per la CSC

Josep Maria Serracant
i Clermont

Sotspresident i Tresorer

Laura Aiguaviva
i Carreras

Secretària | Designada per la CSC

Victor Sallés
i Bofill

Vocal | Designat per la CSC
Transparència​

Els comptes de la Fundació

La Fundació Privada Universal de la Sardana, amb CIF G-60073194, es va inscriure el dia 5 d’abril de 1993 amb el número 658 al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Classificada com a Fundació sense ànim de lucre, està subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge de la Generalitat de Catalunya.

Els nostres comptes anuals i les memòries d’activitats es presenten anualment a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, si bé, degut a la inactivitat de la Fundació en els darrers anys, fins al 2018 no han tingut moviments.

Si vols saber més sobre com ens financem i ens organitzem, no dubtis en contactar amb nosaltres a través de l’adreça electrònica info@fundaciosardana.cat